Thử GonnaCry – Linux Ransomware: Mã hóa tất cả File trên Linux

ransomeware

Những mục tiêu cần đạt được:

  1. Mã hóa tất cả các tệp bằng AES-256-CBC.
  2. Mã hóa các thiết bị ngoại vi: USB flash drives.
  3. Tạo ngẫu nhiên các phím AES cho mỗi lần bị nhiễm.
  4. Nó hoạt động thậm chí không có thiết bị bị nhiễm có giao tiếp với Internet.
  5. Giao tiếp với máy chủ yêu cầu khóa riêng.
  6. Mã hóa khóa AES với RSA-1024.
  7. Mã hóa khóa cá nhân với RSA-1024 từ máy chủ.
  8. Trao đổi hình nền máy tính.
  9. Destroy các tập tin gốc mà không có khả năng phục hồi.
  10. Hoàn thành chương trình.

Tải về từ Github:

Đầu tiên các bạn cần tải về thông qua lệnh :

$ git clone https://github.com/tarcisio-marinho/GonnaCry.git
$ cd GonnaCry
$ sudo pip install -r requeriments.txt

 

Bước tiếp theo là Chạy thử.

Kiểm tra không ảnh hưởng đến máy tính của bạn.
Kiểm tra các tập tin sau khi chạy thử được lưu trữ trong GonnaCry/tests/teste.

Để mã hóa các bạn sử dụng lệnh :

$ cd GonnaCry/tests
$ python criptografa.py

Bạn thấy rằng các tập tin gốc đã được thay thế .
Để giải mã hóa thì chúng ta sử dụng lệnh :

$ python decriptografa.py

Chúc mọi người thành công!